top of page

הסימולציה

החלק המרכזי של הכנס יהיה משחק השפעה מובנה למחצה ומרובה משתתפים, ובו משימה מרכזית ומשותפת לכל השחקנים - לקדם נושאים לסדר היום. מבנה: בסימולציה יפעלו תשע קבוצות אשר עוסקות בהשפעה על סדר היום הציבורי, תוך קיום יחסי גומלין מגוונים ביניהן. שלוש מתוכן מייצגות בעלי תפקידים ונגישות למשאבים. אלו הן (1) הקבוצה הפרלמנטרית; (2) קבוצת התקשורת ו-(3) קבוצה חוץ פרלמנטרית, שבה יפעלו נציגים מארגונים ומעמותות, אנשי רוח, אנשי עסקים ואקדמיה.  במקביל לקבוצות אלה, יפעלו כ-6 קבוצות אג'נדה. כל קבוצת אג'נדה תפעל לקדם נושא מובחן. תהליך: הקבוצות תוכלנה לקדם נושאים, בין השאר, דרך העלאת הצעות חוק, הפעלת עיתון מקוון או השגת תמיכה מקבוצות אחרות - הצלחה במשימה תהא תלויה במידה רבה בקיום יחסי גומלין עם הקבוצות האחרות ובהסתייעות במשאבים השונים שיועמדו לרשות כל קבוצה.  בסימולציה תהיה לכולם ההזדמנות להשמיע את קולם שכן המטרה היא ללמוד על דרכי הקידום של נושאים לסדר היום תוך כדי התנסות. בואו לשמוע, לדבר, לאתגר את התפיסות, להשפיע ואולי גם ללמוד משהו חדש

לאתר הבית של צפנת
לאתר הבית של החוג לתקשורת
לאתר הבית של שתי"ל
bottom of page