top of page

​​​​​​​לוח הזמנים09:00 - 09:30          09:30 - 11:00         

                 

         11:00 - 11:30 11:30 - 13:00       13:00 - 13:30        13:30 - 15:00     15:00 - 16:30  

 

 

התכנסות וכיבוד

פתיחה

הרצאות קצרות בנות 10-15 דקות העונות על השאלה:
"לתפיסת ומניסיונך- מה הם הכוחות המייצרים/משפיעים/ 
מקדמים/דומיננטיים ביצירת סדר יום במדינת ישראל?

הפסקת קפה

סימולציה - חלק א'

ארוחת צהריים

סימולציה - חלק ב'

מליאת סיום בהנחיית נורית קנטי - סיכום דברי המשתתפים ותגובות מומחים
תגובות מליאה
מילות סיכום

לאתר הבית של צפנת
לאתר הבית של החוג לתקשורת
לאתר הבית של שתי"ל
bottom of page